Ad­mi­ni­stra­to­rem da­nych oso­bo­wych w ro­zu­mie­niu RODO* po­da­wa­nych za po­mo­cą po­wyż­sze­go for­mu­la­rza jest Nikoleta Grabianowska (da­lej ja­ko „Ad­mi­ni­stra­to­r”). W spra­wach zwią­za­nych z da­ny­mi oso­bo­wy­mi moż­na kon­tak­to­wać się  pocz­tą elek­tro­nicz­ną na ad­res nikola.grabianowska@gmail.com

Pa­ni­/Pa­na da­ne oso­bo­we zo­sta­ły nam prze­ka­za­ne pod­czas elek­tro­nicz­nej re­je­stra­cji za po­mo­cą for­mu­la­rza on-li­ne i są prze­twa­rza­ne na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 RODO.
Pa­ni­/Pa­na da­ne oso­bo­we prze­twa­rza­ne bę­dą w na­stę­pu­ją­cym za­kre­sie: imię, ad­res e-ma­il.

Pa­ni­/Pa­na da­ne oso­bo­we bę­dą prze­twa­rza­ne w na­stę­pu­ją­cych ce­lach:

  1. pro­wa­dze­nie dzia­łań mar­ke­tin­go­wych wła­snych pro­duk­tów i usług z wy­ko­rzy­sta­niem środ­ków ko­mu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – z Pa­ni­/Pa­na da­nych bę­dzie­my ko­rzy­stać w ce­lu pro­wa­dze­nie dzia­łań mar­ke­tin­go­wych pro­mu­ją­cych pro­wa­dzo­ną dzia­łal­ność z wy­ko­rzy­sta­niem ad­re­sów e-ma­il w tym szcze­gól­no­ści o in­for­mo­wa­niu mo­gą­cych Pa­nią­/Pa­na za­in­te­re­so­wać or­ga­ni­zo­wa­nych przez nas wy­da­rze­niach,
  2. ana­li­zo­wa­niu ru­chu na stro­nie in­ter­ne­to­wej oraz w apli­ka­cji ce­lem opty­ma­li­za­cji do­stęp­nych funk­cjo­nal­no­ści – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – ce­lem jest opty­ma­li­za­cja dzia­ła­nia stro­ny in­ter­ne­to­wej i apli­ka­cji,
  3. pro­wa­dze­nia sta­ty­styk – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w ce­lu uspraw­nie­nia pro­wa­dzo­nej przez nas dzia­łal­no­ści.
  4. Pa­ni­/Pa­na da­ne bę­dą udo­stęp­nia­ne podmio­tom świad­czą­cym na rzecz Ad­mi­ni­stra­to­ra usłu­gi IT.

Po­da­nie da­nych jest do­bro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne do ko­rzy­sta­nia z new­slet­te­ra.

Da­ne wska­za­ne w pkt 1) po­wy­żej bę­dą prze­twa­rza­ne do cof­nię­cia zgo­dy lub wnie­sie­nia sprze­ci­wu, któ­ry zo­sta­nie uzna­ny przez Ad­mi­ni­stra­to­ra za za­sad­ny, jed­nak­że nie dłu­żej niż przez czas po­sia­da­nia pod­sta­wy praw­nej do prze­twa­rza­nia da­nych. Po od­pad­nię­ciu pod­sta­wy praw­nej prze­twa­rza­nia da­ne oso­bo­we nie są prze­twa­rza­ne. Da­ne wska­za­ne w pkt 2) i 3) bę­dą prze­twa­rza­ne w okre­sie 1 ro­ku od dnia re­je­stra­cji.

W związ­ku z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych ma Pa­ni­/Pan pra­wo do:

  • do­stę­pu do swo­ich da­nych oso­bo­wych w tym uzy­ska­nia ich ko­pii,
  • spro­sto­wa­nia da­nych,
  • żą­da­nia usu­nię­cia da­nych,
  • żą­da­nia ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia da­nych.

Ma Pa­ni­/Pan pra­wo do wy­ra­że­nia sprze­ci­wu wo­bec prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych.
Ma Pa­ni­/Pan pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do or­ga­nu nad­zo­ru – Pre­ze­sa Urzę­du Och­ro­ny Da­nych Oso­bo­wych.

* ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r.w spra­wie ochro­ny osób fi­zycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu ta­kich da­nych oraz uchy­le­nia dy­rek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie da­nych)